કેસ સિચ્યુએશન

નાનજિંગ ચાઇના પ્રોજેક્ટ

નવેમ્બર 2019, ક્વાર્ટઝ વેઈંગ ઇન મોશન સિસ્ટમ (ક્વાર્ટઝ WIM સેન્સર્સ, એમ્પ્લીફાયર, ડેટા લોગર) નેનજિંગ, ચીનમાં 4 સાઈટ/ 20 લેન, ઓટોમેટિક લીગલ વેઈટ એન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોજેક્ટમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.

પાકિસ્તાન પ્રોજેક્ટ

જૂન.2019, ક્વાર્ટઝ વેઈંગ ઈન મોશન સિસ્ટમ (ક્વાર્ટઝ WIM સેન્સર્સ, એમ્પ્લીફાયર, ડેટા લોગર) પાકિસ્તાનમાં હાઈવે (ઓવરલોડ) પરના રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કરતી 7 સાઈટ/28 લેનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.

રશિયન પ્રોજેક્ટ

જૂન.2018, ક્વાર્ટઝ વેઇંગ ઇન મોશન સિસ્ટમ (ક્વાર્ટઝ WIM સેન્સર્સ, એમ્પ્લીફાયર, ડેટા લોગર) 2 સાઇટ્સ / 6 લેનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, રશિયામાં હાઇવે પર રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

શેનડોંગ ચાઇના પ્રોજેક્ટ

જૂન 2020, ક્વાર્ટઝ વેઈંગ ઇન મોશન સિસ્ટમ (ક્વાર્ટઝ WIM સેન્સર્સ, એમ્પ્લીફાયર, ડેટા લોગર) 6 સાઇટ્સ/32 લેનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, ચીનના શેન્ડોંગમાં ઓટોમેટિક લીગલ વેઈટ એન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોજેક્ટ.

તિયાનજિંગ ચાઇના પ્રોજેક્ટ

જૂન 2021, ક્વાર્ટઝ વેઈંગ ઇન મોશન સિસ્ટમ (ક્વાર્ટઝ WIM સેન્સર્સ, એમ્પ્લીફાયર, ડેટા લોગર) 6 સાઇટ્સ/36 લેનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, ચીનના તિયાનજિનમાં ઓટોમેટિક લીગલ વેઈટ એન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોજેક્ટ.